2017. szeptember 14-én indult a veszprémi Padányi Bíró Márton Római Katolikus Iskolában és 2018. február 14-én zárult Várpalotán a Thuri György Gimnáziumban a „A család érték, óvjuk közösen” elnevezést viselő projekt, mely a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület megbízásából, a Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület szervezésében jött létre.

A projekt keretet adott a Családi életre nevelés felvilágosító előadássorozatnak, melynek során Dr. Léner-Pintér Sára, Gulyás Ibolya és Burucs Tamás CSÉN tanácsadók, előadások és csoportfoglalkozások segítségével vezették a részt vevő fiatalokat a családi élet helyes megítélése felé.

A projekt a 15-20 éves fiatalokat célozza meg, hisz ez a korosztály felelős a jövőben születő családok megalapításáért. A résztvevők mindegyike iskolás, ezért számukra a hétköznapok részét képezi a nevelés nyelvezete. Ebből következik, hogy azokat a gyerekeket, akik az elsődleges szociális környezetükben, az otthonukban nem látnak tovább vihető mintát a családi élet vállalása felé, azoknak erre helyes példákat kell biztosítani. Azok a tanulók pedig, akik megfelelő alapokkal érkeznek, meg kell erősíteni, vissza kell igazolni arra nézve, hogy amit otthonról hoznak az helyes és arra támaszkodva kell tovább építkezniük. A Család-órák során az előadók meghatározott tematikát alkalmazva, 2x 45 perces blokkokban juttatják el a fiatalokat a helyes önmegítélés és énkép meghatározásától, a férfi és női szerepeken át, a párválasztás és szexualitás területén keresztül a házasság szentsége felé.

A gyerekek ebben az életkorban a legfogékonyabbak párkapcsolataik formálása, jövőképük meghatározása tekintetében. Amennyiben a szüleik, nagyszüleik, vagy tágabb családjuk körében nem találnak másolható mintát, helytelen irányba formálódik a családképük. Sokszor az egész vélekedés a tagadás irányában fordul, nem akarnak felkészülni a családi létre, de feleslegesnek is érzik az erről való beszédet. Mások azt tanulják meg, amit látnak, ezért el sem tudják képzelni, hogy lehet másképp is családban élni, mint ahogy ők teszik. Vannak olyan gyerekek is, akiknél ez a kép már olyan mértékben torzult, hogy énképük, nemi szerepük is megsérült.

A projekt során rendkívül tudatos vezetésre, koncentrált, személyre szabott figyelemre van szükség. A gyerekek mindegyike, a családban megtapasztalt dolgok függvényében másként reagál a családórák során felszínre kerülő dolgokra. Az előadónak figyelni és reagálni kell ezekre. Egy helyén kezelt kérdésfelvetés megoldhat egy helytelen énképből, vagy családképből fakadó problémát. Az előadók nyitottsága, megbízhatósága azért is fontos, mert vannak gyerekek, akik hirtelen bezárkózással reagálják le a felvetett kérdéskört. Ez jelzés a részükről arra nézve, hogy kellemetlen érzéseket, gondolatokat kelt bennük az óra tartalma. Vannak dolgok, amelyekről nem tudnak, nem is szeretnének beszélni, mégis szükséges. A legtöbb résztvevő azonban nyitottan és befogadóan vett részt az órákon. Intenzív jelenlétük igazolta a Család-órák szükségességét, hiszen éppen a kapcsolataik kezelése, az énképük formálása, önmaguk elfogadása, szexuális életük és konfliktusaik azok a dolgok, melyekről a legkevesebb szó esik formálódó kamasz életük során. Be kell látni azt, hogy ez a korosztály csak kortársai körében fogalmazhatja meg önmagát, külső, elfogadó hozzáállású felnőtt segítséget ritkán kap ehhez a családi élet szempontjából meghatározó életszakaszhoz.

Az oktatók vállalják azt, hogy a felszínre kerülő kérdésekre a lehetőségekhez mérve választ adnak, a feldolgozandó területeket elmélettel, gyakorlattal, játékok és szemléltető eszközök alkalmazásával fokozatosan bontják ki, majd zárják le.

A családról való általános vélekedés, társadalmi megítélés, a családbarát jogrend kialakulása lassú folyamat, melynek alapját képezi a Család-órák során elhintett mag. Ha csak egyetlen gondolatot visz haza minden tanuló, melyet megjegyez, későbbi élete során újra előtérbe kerül a gondolkodásában, már elértük célunkat. Amennyiben képesek vagyunk arra, hogy nem megítéljük ezt a korosztályt, hanem próbáljuk őket elfogadni, problémáik, jellemük, viselkedési sajátosságaik mélyére látni, esélyt kaphatunk arra, hogy újra érték legyen az élet, a család, a házasság. A társadalom kamasz gyermekei a jövő alapjai. Ha a körülöttük élő felnőtt társadalom megtagadja őket, ők is megtagadnak minket. Ha empatikusan és őszintén állunk eléjük, feltárják sokszor igen nehéz, talajvesztett, példanélküli, elkeseredett, pótlékokba menekülő életüket és ők maguk kérik a tanácsot, segítséget.

A 2017. őszén Veszprémben és 2018. telén Várpalotán megvalósuló projekt lezárult, de nem zárultak le a hétköznapok, melyek során követendő példát tanúsíthatunk és felnőttként állhatunk meg kamasz gyermekeink előtt.

Burucsné Walla Barbara

 

2018. december 1. Családi Életre Nevelés bemutató foglalkozást tartunk a Táncsics Iskolában:

A Családi Életre Nevelés összhangban áll az új Nemzeti Alaptanterv (NAT) családi életre nevelés ún. CSÉN-óráinak
kerettantervi anyagának főbb témaköreivel:
1. Család:
2. Társas kapcsolatok-kommunikáció-konfliktuskezelés
3. Jellem és értékrend
4. Önismeret, érzelmi intelligencia,
5. Nemiség-ffi/női identitás-szexualitás-párkapcsolatok
6. Veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek
7. Változások, azok következményei és kezelésük
Az új NAT-ban a családi életre nevelés kiemelt fejlesztési terület lett. Az oktatásirányítás
feltett szándéka, hogy ez a témakör is minden tantárgyban – integrálhatóságától függő
mértékében – megjelenjen (pl. Biológia, Történelem, Magyar, stb.). Önálló tantárgyi keretben
a következő három tantárgy esetében jelennek meg hangsúlyosan a családi értékek:
Erkölcstan, Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy, Etika. A nevelőtestületek dönthetnek az
évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználásáról. Dönthetnek például
arról, hogy ebben a 10 %-os keretben szabadon választható tantárgyat vezetnek be. Így
lehetőség nyílik arra is, hogy a CSÉN külön tantárgyként vezetődjön be, heti 1 órás keretben
az 1-12. évfolyamon.

Bemutatjuk a családi életre nevelés célját, ami az alábbiakban fogalmaztak meg:

“A családi életre nevelés célja, felkészíteni a felnövekvő generációt a boldog, kiegyensúlyozott életvitelre, a házastársi és a szülői tennivalókra. Ennek megvalósítása permanens, gyermekkortól a felnőtté válásig tart, és sajátságos feladat. Olyan ismeretek nyújtása a család és a társadalom viszonyáról, a polgári demokráciában élő család jellemzőiről, a családmodellről, melynek ismerete a mai fiatal számára elengedhetetlen ahhoz, hogy felnőtté válva rendezett és boldog családi szerkezetet tudjon létrehozni.” ( Dr Szilvássy László – http://phoenix.szarvas.hu/varos/csaladi_elet/index.html)

 

LPS

 

Burucs Tamás és Gulyás Ibolya, valamint dr. Léner-Pintér Sára tart Családi Életre Nevelés előadássorozatot a Szt Benedek Gimn., Szakközép Isk. és Koll. Balatonfüredi Széchényi F. Tagintézményében.  A munka két osztályban 5×2   tanórában zajlik.

Minden családnak megvan a saját értékrendje, amiben hisz, és ami szerint élni szeretne. Tapasztalatból tudjuk, hogy függetlenül attól, hogy szándékosan milyen értékeket tanítunk a gyerekeknek, végül azt fogják megtanulni, ami a hozzáállásunkban, a reakciónkban és az kapcsolatainkban visszatükröződik, vagyis amelyek mellett valóban el vagyunk köteleződve.

Az előadássorozat és képzés olyan témákat ölel fel, ami a fiatalokat foglalkoztatja, mint például a barátság, a szerelem, a konfliktuskezelés, a karrier és a válás.

A program során a képzett oktatók segítségével, játékos feladatokon keresztül a tanulók önismereti és kapcsolati készségei fejlődnek.

Előadók, koordinátorok: Burucs Tamás, Burucsné Walla Barbara, Gulyás Ibolya, dr. Léner-Pintér Sára

LPS

Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület megbízott bennünket az  Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával megvalósuló „A család érték óvjuk közösen” (EFOP-1.2.1-15-2016-00308) elnevezésű projekt keretén belül „Családi életre nevelés – csoportfoglalkozás” megtartásával.

A megbízatásunk családi életre nevelés felvilágosító előadássorozatot tartása, 10 alkalmas csoportfoglalkozás keretében, 17 és 22 év közötti fiataloknak.

A csoportfoglalkozásokat 3 a helyszínen (Veszprém, Várpalota, Balatonfüred) valósítjuk meg, 2017. szeptember 1. és 2019. június 30. között (összesen 30 foglalkozás).